Governors Attendance Archive

Academic Year 2022-2023

Date06/10/202224/11/202202/02/202302/03/202318/05/202306/07/2023
Type of MeetingFull Governing BodyFull Governing BodyFull Governing BodyExtraordinary Governors' MeetingFull Governing BodyFull Governing Body
Mrs G AndrewesYESYESYESYESYY
Mr P ForshawNONONOYESNN
Mr M ZahidYESNONOYESYY
Ms P StennettYESYESYESYESNN
Mrs C WalkerYESYESYESYESYY
Mrs S DespardYESYESYESYESYY
Mr M GriffinYESNONONOYY
Mr A PottsYESYESYESNONN
Mr M YasirNOYESNOYESNY
Ms A OladosuYESNONONONN

Academic Year 2021-2022

Date06/10/202123/11/202130/11/202101/02/202229/03/202228.04.202224.05.202212.07.226.10.22
Type of MeetingFull Governing BodyExtra Full Governing BodyFull Governing BodyFull Governing BodyFull Governing BodyExtra Full Governing BodyFull Governing BodyFull Governing BodyFull Governing Body
Mrs G AndrewesYESYESYESYESYESYESYESYESYES
Mr P ForshawYESYESYESYESYESYESNONONO
Mr M ZahidNONONONOYESYESYESYESYES
Ms P StennettYESYESYESYESYESYESYESYESYES
Mrs C WalkerYESNOYESYESYESYESYESYESYES
Mrs S DespardN/AYESYESYESYESYESYESYESYES
Mr M GriffinYESYESYESYESNOYESNOYESNO
Mr A PottsYESYESYESYESNOYESYESYESYES
Mr M YasirYESNOYESNONOYESNONONO
Ms A OladosuYESYESYESYESYESNOYESYESYES

Academic Year 2020-2021

Date08/10/202016/11/202026/11/202028/01/202110/03/202125/03/202110/06/202107/07/2021
Type of MeetingFull Governing BodyExtra Ordinary MeetingFull Governing BodyFull Governing BodyPay CommitteeFull Governing BodyFull Governing BodyFull Governing Body
Mrs G AndrewesYESYESYESYESYESYESYESYES
Mr P ForshawYESYESYESYESObserverYESNOYES
Mr M ZahidNOYESNONOYESYESYESYES
Ms P StennettYESYESYESYESN/AYESYESYES
Mrs C WalkerYESYESYESYESN/AYESYESYES
Mrs E CarrollYESYESYESYESN/AYESYESYES
Mr M GriffinNOYESYESNOYESYESYESYES
Mr M ShakeelYESYESNONON/ANOYESYES
Mr A PottsN/AN/AN/AN/AN/AN/AYESYES
Mr M YasirN/AN/AN/AN/AN/AN/AYESYES
Ms A OladosuN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AYES
Proud to be a part of PLT